?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 08Q张保^Q安息吧Q亲ZQ?中国煤炭Q煤矿)新闻|?/TITLE><LINK href="/css/wh.css" type=text/css rel=stylesheet> <SCRIPT language=javascript> function PrintNoHdr() { t = new ActiveXObject("WScript.Shell"); t.RegWrite("HKCU\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\PageSetup\\header",""); t.RegWrite("HKCU\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\PageSetup\\footer",""); window.print() } </SCRIPT> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312"> <META content=煤炭|?name=Author> <META content="Copyright 2004-2005 中国煤炭新闻|所? name=Copyright> <META content="煤矿,煤矿|?煤炭|?清R?光电型全自动矿用清R?二手讑֤,煤炭供求,煤矿机电讑֤,煤矿新闻,煤矿人才,煤业技?校友?煤h旬报,技术论?襉K煤炭|?国际能源|?全球能源|?世界能源|?国家能源|?国际煤炭|?国际电力|?国际xa|?国际天然气网,国际新能源网,国际能源投融资网,能源U技,能源人物,能源要闻,能源安全,能源情报,能源危机,能源市场,能源企业,能源黄页,能源l计,能源专家,能源|聚世界能源资讯,服务全球能源企业" name=keywords> <META content=煤炭|?二手讑֤,煤炭供求,煤矿新闻,煤矿人才,煤业技?校友?煤h旬报,技术论?襉K煤炭|?q踪能源领域前沿技术、热点动?解读能源政策与时?汇聚能源数据l计,传播全球能源资讯Q展C、交、互动ƈ?讲述能源财富传奇故事Q营造能源领域专业门P name=description> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script language="javascript" type="text/javascript" src="../iframeSet.js"> </script> <DIV class=mian> ?DIV class=top> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <A href="http://www.jiryvt.live/index.aspx"><SPAN>首页</SPAN></A>| </TD> <TD style="WIDTH: 400px"> <DIV id=ctl00_Homelogin1_anonimityPannel><SPAN class=style1>用户登陆:</SPAN> <INPUT id=ctl00_Homelogin1_userNameTextBox style="WIDTH: 70px" name=ctl00$Homelogin1$userNameTextBox>  <SPAN class=style1>密码:</SPAN> <INPUT id=ctl00_Homelogin1_passwordTextBox style="WIDTH: 98px" name=ctl00$Homelogin1$passwordTextBox>  <A href="http://www.jiryvt.live/User/Register.aspx"><FONT color=#ff6634>快速注?/FONT></A>   </DIV></TD> <TD><SPAN class=style1>分站:</SPAN> <SPAN><A href="http://cn.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>中国襉K煤炭|?/FONT></A></SPAN>  <SPAN><A href="http://huabei.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>华北?/FONT></A></SPAN>  <SPAN><A href="http://sx.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>西北?/FONT></A></SPAN>  <SPAN><A href="http://guizhou.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>西南?/FONT></A></SPAN>  <SPAN><A href="http://huazhong.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>华中?/FONT></A></SPAN> | <SPAN><A href="http://db.cwestc.com/" target=_blank><FONT color=#ff6634>东北?/FONT></A></SPAN> | <SPAN><A href="http://www.jiryvt.live/Showschool.aspx" target=_blank><FONT color=#ff6634>校友?/FONT></A></SPAN> | <A href="http://www.jiryvt.live/MessageBoard/ShowMessage.aspx" target=_blank><SPAN><FONT color=#ff6634>回音?/FONT></SPAN></A> </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV class=hrcss></DIV> <DIV class=logo> <DIV class=logoleft><IMG src="/image/logo.jpg"></DIV> <DIV class=logoright> <!--button style="width:700px;height:78px;border:0px;background:" onclick="location.href='http://www.fe-cable.com';"--> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="700" height="78"> <param name="movie" value="/guanggao/fee.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="/guanggao/fee.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="78"></embed> <param name="wmode" value="transparent"> </object> <!--/button--></DIV><!--<div class="logoright"> <a href='http://job.cwestc.com/' target="_blank"><img src="guanggao/jzj.gif"></a> <EMBED src="/image/hr.swf" quality=high WIDTH="629" HEIGHT="100" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED> </div>--></DIV> <DIV style="CLEAR: left; BACKGROUND-IMAGE: url(image/headBg1.jpg); WIDTH: 1030px; PADDING-TOP: 5px; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; HEIGHT: 20px"><SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/index.aspx">?nbsp; ?/A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/MroeNews.aspx" target=_blank>煤炭新闻</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowAllContentMian.aspx?id=4&senid=kong" target=_blank>政策法规</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/MroeNews.aspx?gd=35" target=_blank>新闻写作</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowAllContentMian.aspx?id=1&senid=kong" target=_blank>技术论?/A></SPAN> <SPAN> <A href="/ProjectCooperate/index.aspx" target=_blank>目合作</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowNews.aspx?newId=128675#">文秘天地</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowAllContentMian.aspx?id=3&senid=kong" target=_blank>矿山安全</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowAllContentMian.aspx?id=2&senid=kong" target=_blank>事故案例</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/MroeNews.aspx?gd=33" target=_blank>煤市分析</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/ShowCoalreport.aspx" target=_blank>煤h行情</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/OldCoal.aspx" target=_blank>煤炭供求</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/Meterial.aspx" target=_blank>物资调剂</A></SPAN> <SPAN> <A href="http://www.jiryvt.live/OldSheBeiZhanXiao.aspx" target=_blank>矿山机电</A></SPAN> <span> <a href="http://job.cwestc.com/" target="_blank">煤矿人才</a></span> <span> <!--a href="http://www.jiryvt.live/BlogHome.aspx" ><font color="FF6634">博客</font></a--></span> </DIV> <DIV style="BORDER-RIGHT: #b0cfee 1px solid; BORDER-TOP: #b0cfee 1px solid; FLOAT: left; BORDER-LEFT: #b0cfee 1px solid; WIDTH: 734px; BORDER-BOTTOM: #b0cfee 1px solid"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width=734 border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle colSpan=2> <H3></H3></TD></TR> <TR> <TD align=middle colSpan=2> <H2>08Q张保^Q安息吧Q亲ZQ?/H2></TD></TR> <TR> <TD align=middle colSpan=2> <H3></H3></TD></TR> <TR> <TD align=right width=346><A href="http://www.jiryvt.live/" target=_blank>中国煤炭新闻|?/A></TD> <TD width=382>2009-5-4 10:31:06    <A href="http://www.jiryvt.live/ShowNews.aspx?newId=128675#">摄媄天地</A></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2 class="newsContent"> <div> </div> <div align="center"><font color="red">作者单位:p同煤集团挖金湄业公司工会 </font></div> <div> </div> <div> <div align="center"><img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174113984.JPG" /></div> <div align="center">在天池煤矿倒塌的这q办公楼前,陈静奛_讲述那一场可怕的N。陈静的办公室在二楼且靠着楼梯Q逃跑时她被砸倒了Q骨盆受伤,后被救了出来Q她?个同事却没有她这Lq运Q被夺去了生命?/div> <div align="center"> </div> <div align="center"> <div align="center"><img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/2009042617411462.JPG" /></div> </div> <div align="center">我知道,Z让我们这些远道而来的h了解那一瞬间的情况,陈静q静、坦然且面带微笑的讲q其实是隐忍着巨大的伤痛。在奚w前,我们感觉到听q样的讲q时心情是很沉重的,大家只能在心中祝她Q大难之后,必有大福Q?/div> <div align="center"> </div> <div align="center"><img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174114156.JPG" /></div> </div> <div align="center"><font face="Arial">q是一本刚l婚不久的婚Uq婚纪늅Q热闹的酒席照、亲朋好友的杯酒、新郎新娘的敬杯酒,不难惌v他们l婚时的场面是多么的喜庆Q第一ơ到灑֌我就见过q本影集Q现在仍然完好无损地作ؓ参观遗物摆放在原圎ͼ不过在这漂亮的媄像上面已l披上了一层沉重的色彩Q其中一张新郎抱着新娘入洞房的照片最让h心痛Q他们笑得无比灿烂的怸充满了无限的q福Q然面不曾想到的是这却是他们人生的终l!<br /> <br /> <img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174114234.JPG" /><br /> 电话|络已经中断Q但逝去的亲人呀Q你们可曄道,你们永远q是zdZ的心中,电话q端虽不能听到您的声韻I但能听到你灵的呼唤Q你们安息吧Q电话线永远会连着你我Q愿你们在那边过得幸,想亲人的时候就拔打一个电话,电话q端的h会一直静心的聆听Q?br /> <br /> <img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174114328.JPG" /><br /> 键盘依然q是键盘Q可操作我的手却已飞向了他乡Q你可知我是多么执著地等待着你的敲打Q虽然在{待了快Q6Q天Q我q是不愿攑ּQ虽然我心里明白你是不会再回我一|甚至吝啬得不会碰我一下,但我依然想着、等着你能Ҏ予以亲切的抚摸,你的指纹、你手留的余香、你的一a一行我都深q记着Q希望你在那边能q得安然q福Q我永远是您忠实的键盘!<br /> <br /> <img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174114421.JPG" /><br /> 灯笼虽然已拢上了一层灰U,但也q是不愿拆下Q想Z人呀照亮你回时的路,以至你不会迷失方向,q里的亲人在{着你们Q即使你Z能回来,也请你的灵魂能飞回来看看你生zM一生的地方Q一切依然如故,只是多了些世间桑及亲h的悲伤!<br /> <br /> <img alt="" src="http://cn.cwestc.com/contribution/Photo/20090426174114531.JPG" /><br /> 安息吧!我的亲h们,我命大从废墟中得以存z,但那永远的伤痛已q我心Q愿q金黄的野花永远陪伴着你们Q给你们带去亲h对你们的思念Q?br /> </font></div> <p><font face="Arial"><br /> <font color="red">   注: ~辑配文</font></font></p> <BR><BR> <DIV style="FLOAT: left"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD>本网特约记者:张保qI图 晓岚Q配?/TD> <TD>     ~?辑:晓岚</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV style="FLOAT: right; MARGIN-RIGHT: 5px"> <INPUT onclick=javascript:print(); type=button value=打印该页> </DIV> </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="BORDER-RIGHT: #b0cfee 1px solid; BORDER-TOP: #b0cfee 1px solid; BORDER-LEFT: #b0cfee 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b0cfee 1px solid">本网站新ȝ权归中国煤炭新闻|与作者共同所有。Q何网l媒体或个h转蝲Q必L明“来源:中国煤炭新闻|(www.jiryvt.liveQ及其原创作者”。违反上q声明者,本网追I其相关法律责Q? </DIV> <IFRAME id="NewsUnder" marginWidth=0 marginHeight=0 src="/NewsUnder.aspx?newId=137658" frameBorder=0 width=734 scrolling=no height=1000> </IFRAME> <DIV style="MARGIN-TOP: 2px"> <TABLE style="BORDER-RIGHT: #b0cfee 1px solid; BORDER-TOP: #b0cfee 1px solid; BORDER-LEFT: #b0cfee 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b0cfee 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=734 border=0> <TBODY></TBODY></TABLE></DIV> </DIV> <iframe id="NewsRight" marginwidth=0 marginheight=0 src="/NewsRight.aspx" frameborder=0 width=210 scrolling=no height=1000> </iframe> ?div class="buttn"> <div class="gongan"> <div><img src="/image2/lg50015101500034.jpg" width="150"></div> </div> <script type="text/javascript"> marqueecreate("scroll3"); </script> <div class="gongantext"><div align="center"> 本站实名Q中国煤炭新ȝ 中国煤炭资讯|?br> 地址Q重庆高新区陈家坪一城新界A?-3 邮编Q?00039 <br/> EmailQ?a href="mailto:gasover@263.net">gasover@263.net</a> <a href="http://beian.miit.gov.cn" target="_blank">备案序号Q渝ICP?7008517?/a><br> ~辑部电话:(023)68178115?1560944 <br/> q告部电话:(023)68178780?3996236963?3883284332<br> ~辑部: <a target="blank" href="tencent://message/?uin= 133062829&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0" SRC="/image/qq_online.gif"></a> <a target="blank" href="tencent://message/?uin=1017016419&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0" SRC="/image/qq_online.gif"></a> <a target="blank" href="tencent://message/?uin=34374347&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0" SRC="/image/qq_online.gif"></a> <a target="blank" href="tencent://message/?uin=1741072295&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0" SRC="/image/qq_online.gif"></a> <br/>业务合作Q? <a target="blank" href="tencent://message/?uin=1017016419&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0" SRC="/image/qq_online.gif"></a> <a target="blank" href="tencent://message/?uin=58433524&Site=www.jiryvt.live&Menu=yes"><img border="0"SRC="/image/qq_online.gif"></a>   QQ:73436514 <br><script src='http://s9.#/stat.php?id=961425&web_id=961425' language='JavaScript' charset='gb2312' type="text/javascript"></script> <div id=alexa>Loading...</div> <script Charset="GB2312" src=http://alexa.chinaz.com/Show_Alexa.asp?Url=www.jiryvt.live></script> </div> </div> </div> <a href="http://www.jiryvt.live/"><span class="STYLE1">3</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>